Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ

8:15-9:00
9:05-9:50
10:00-10:45
10:55-11:40
11:50-12:35
12:40-13:25
13:30-14:10
   
   ΩΡΑΡΙΟ
Από 11/3/2020
  09:00-13:00

ΩΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ώρες γονέων:

ενημερωθείτε για τις ώρες γονέων που έχουν ορίσει οι καθηγητές του σχολείου μας και προγραμματίστε τις συναντήσεις σας μαζί τους.

Κλικ στην εικόνα

 Σχ. Έτος 2019-2020

 oresg

 

 

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ Σχολικού Έτους και Διδακτικού Έτους;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 104/79

1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια, τις τεχνικές-επαγγελματικές σχολές και τα Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.

2. Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους.

Ποια είναι η διάρκεια των Τριμήνων;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 104/79

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. Η διδασκαλία των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τρίμηνα.

Α' Τ ρ ί μ η ν ο: Από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου.

Β' Τ ρ ί μ η ν ο: Από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 28/29 Φεβρουαρίου.

Γ' Τ ρ ί μ η ν ο: Από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου

Ποιές ημέρες δεν λειτουργεί το σχολείο;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 104/79

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:

α) Διακοπές Χριστουγέννων από της 24ης Δεκεμβρίου μέχρι και της 7ης Ιανουαρίου.

β) Διακοπές Πάσχα από της Μεγάλης Δευτέρας μέχρι και της Κυριακής του Θωμά.

γ) Θερινές διακοπές από της 1ης Ιουλίου μέχρι και της 31ης Αυγούστου

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

α) Όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές

β) Οι Θρησκευτικές εορτές: των τριών Ιεραρχών του Αγίου Πνεύματος, και του πολιούχου της έδρας του Σχολείου, (όπου αυτό είναι καθιερωμένο).

γ) Οι εθνικές επέτειοι, 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

δ) Η Καθαρά Δευτέρα

ε) Η 1η Μαΐου

Κατά την παραμονή των Εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Εάν η παραμονή συμπίπτει με ημέρα αργίας, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής. Την 26η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η εορτή της Σημαίας.

Πότε παίρνει απουσία ο μαθητής;

1. Η προαγωγή και η απόλυση των μαθητών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξαρτάται από την τακτική τους φοίτηση και την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Η τακτική φοίτηση ή απουσία των μαθητών από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του αποτελούν τα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί η φοίτηση ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής.

3. Οι απουσίες αριθμούνται, μία για κάθε διδακτική ώρα. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιου μαθήματος, λόγω απουσίας του καθηγητή, οι απόντες μαθητές θα παίρνουν κανονικά τις απουσίες, εφ όσον η τάξη ή το τμήμα τους απασχολήθηκε από άλλο καθηγητή, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι ο απασχολήσας καθηγητής θα μονογράψει στην οικεία στήλη του ημερήσιου δελτίου απουσιών με την παρατήρηση «απασχόληση».

4. Οι απουσίες μαθητών από τις πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, λογίζονται ως απουσίες από τα διδασκόμενα μαθήματα σε ίσο αριθμό διδακτικών ωρών. Η απουσία μαθητών από τις ημερήσιες εκδρομές ή τους περιπάτους λογίζεται ως απουσία από ισάριθμες διδακτικές ώρες με τις προβλεπόμενες από το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου διδακτικές ώρες, τις ημέρες που πραγματοποιούνται, έστω και εάν απουσιάζει καθηγητής, γιατί εξυπακούεται, ότι οι παρόντες καθηγητές επωμίζονται την ευθύνη όλων των μαθητών του σχολείου, που πραγματοποιεί περίπατο. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει για τις περιπτώσεις εκείνες που κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου είναι από τα πράγματα αδύνατη η συμμετοχή του μαθητή στις παραπάνω εκδηλώσεις.

5. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

Δικαιολόγηση Απουσιών

Π.Δ. 485 / 1983, άρθρο 3

1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή, ευθύνεται, εξ ολοκλήρου, ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 - 20 Μαΐου για το πρώτο 15 / ήμερο του ίδιου μήνα. Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.


3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε, για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (2) ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τηδεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπροθέσμως δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο, απαραιτήτως. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα (10) ημέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο.

Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το διδακτικό έτος.

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο των καθηγητών, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία, τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

Τι προβλέπεται για τις καταλήψεις;

Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α`)

Άρθρο 58

1. Σε περίπτωση μη λειτουργίας σχολείων λόγω καταλήψεως παρατείνεται η διδασκαλία των μαθημάτων στα εv λόγω σχολεία για όσες ημέρες διήρκεσε η κατάληψη.

2. Εφόσον ο χρόνος της κατά τα ανωτέρω παρατείνεται και πέραν της ημερομηνίας ενάρξεως των Γενικών Εξετάσεων, τα μαθήματα διακόπτονται στα συγκεκριμένα σχολεία, για μεν τις τάξεις ή τμήματα μαθητών που παρακολουθούν δέσμες μαθημάτων Γενικής αξιολόγησης πέντε (5) ημέρες προ της ενάρξεως αυτών, για δε τις υπόλοιπες τάξεις ή τμήματα των σχολείων κατά δύο (2) ημέρες πριν. Τα μαθήματα συνεχίζονται μετά το πέρας των Γενικών Εξετάσεων στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης , μέχρι συμπληρώσεως του χρόνου παρατάσεως.

Όποιος καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει , διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως

Αναπλήρωση διδακτικών ωρών

1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση είναι δυνατό να εξασφαλίζεται, σταδιακά, με τους παρακάτω τρόπους:

α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών.

γ. Προσθήκη διδακτικών ωρών μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, όπου ο σύλλογος κρίνει εφικτό ότι μπορεί να γίνει.

δ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).

ε. Αξιοποίηση Σαββάτων

στ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους και απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης.

2. Για τη διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, το Σχολικό Συμβούλιο, μετά από εισηγήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, του παιδαγωγικά υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου, του Συλλόγου Γονέων και του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών του κάθε σχολείου, διατυπώνει τη γνώμη του στο Διευθυντή της Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Δ.Ε. μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/μιας Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σας γνωρίζουμε ότι οι απουσίες μαθητών που οφείλονται σε αποχή από τα μαθήματα ή σε κατάληψη του διδακτηρίου, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες και υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των απουσιών κάθε μαθητή. Αντιθέτως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη (ούτε ως δικαιολογημένες) και να καταλογιστούν στους μαθητές εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο δήλωσαν την εμμονή τους στις μαθητικές υποχρεώσεις, δεν έλαβαν μέρος στην κατάληψη και συνεπώς εκδήλωσαν πρόθεση να μη ακολουθήσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων.

 

Πότε χαρακτηρίζεται η Φοίτηση ενός μαθητή ως Επαρκής;

Π.Δ. 104/1979   Άρθρο 24 (Όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 2 Π.Δ. 485/1983)

Η φοίτηση όλων των μαθητών των σχολείων της Μέσης Γενικής και Τεχνικής και Eπαγγελματικής Εκ/σης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής, ή ελλιπής ή ανεπαρκής με βάση το, κατά την §5 του Αρ.23 του Π.Δ. 104/79 και του Αρ.26 του Π.Δ.294/79, γενικό σύνολο των απουσιών, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την, μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Οι μαθητές που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητήδεν υπερβαίνει τις εκατό (100), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Αρ.3 §3 του παρόντος Π.Δ.

γ) Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό (100) και όχι πέρα των εκατόν πενήντα (150), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες που είναιπάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.

Σημείωση: Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης μαθητών όλων των Γυμνασίων στα οποία εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 2 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184 τ.Α`/2.12.83) προσαυξημένα κατά δεκατέσσερις (14) απουσίες. (Γ2/2209/18-03-1998 Διαταγή ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 314/31-03-1998 τ.Β`)

Πότε χαρακτηρίζεται η Φοίτηση ενός μαθητή ως Ελλιπής;

Π.Δ. 104/1979   Άρθρο 24 (Όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 2 Π.Δ. 485/1983)

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής παραπέμπονται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση, που διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό (100) και όχι περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, αλλ` η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου.

Κατ` εξαίρεση ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν πενήντα (150) και όχι περισσότερες από διακόσιες (200) απουσίες, εφόσονόλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου, και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη.

Σημείωση: Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης μαθητών όλων των Γυμνασίων στα οποία εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 2 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184 τ.Α`/2.12.83) προσαυξημένα κατά δεκατέσσερις (14) απουσίες. (Γ2/2209/18-03-1998 Διαταγή ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 314/31-03-1998 τ.Β`)

Πότε χαρακτηρίζεται η Φοίτηση ενός μαθητή ως Ανεπαρκής;

Π.Δ. 104/1979   Άρθρο 24 (Όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 2 Π.Δ. 485/1983)

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμμιά από τις προηγούμενες περιπτώσεις (χαρακτηρισμός φοίτησης ως επαρκής ή ελλιπής). Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Σημείωση: Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης μαθητών όλων των Γυμνασίων στα οποία εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας ισχύουν τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 2 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184 τ.Α`/2.12.83) προσαυξημένα κατά δεκατέσσερις (14) απουσίες. (Γ2/2209/18-03-1998 Διαταγή ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.Ε.Κ. 314/31-03-1998 τ.Β`)

Τι προβλέπεται για την Φοίτηση μαθητών με σακχαρώδη διαβήτη;

Για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκομείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος.

Ποια είναι η Βαθμολογική κλίμακα του Γυμνασίου;

1. Η βαθμολογική κλίμακα αξιολογήσεως της γραπτής και προφορικής επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα είναι 1-20

2. Κατώτερο βαθμολογικό όριο προαγωγής ή απολύσεως για κάθε μάθημα και κατά την εξαγωγή του ετησίου αποτελέσματος είναι ο βαθμός 10.

3. Η βαθμολόγηση της επιδόσεως των μαθητών γίνεται με ακεραίους αριθμούς. Κατά την εξαγωγή όμως των μέσων όρων το τυχόν κλασματικό μέρος του βαθμού, εφόσον είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, λογίζεται ως ακέραιη μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του, αλλιώς παραλείπεται.

4. Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων των δύο ομάδων του προηγούμενου άρθρου, ο οποίος αναγράφεται στα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα και τίτλους με το κλασματικό του μέρος. Ο βαθμός αυτός επισημαίνεται με τους χαρακτηρισμούς: "ανεπαρκώς", "μέτρια", "καλά", "πολύ καλά", "άριστα". Το κατώτατο όριο του κάθε χαρακτηρισμού ορίζεται ως εξής:

α) "Ανεπαρκώς" 01-9 1/2

β) "Μέτρια" 10 - 12

γ) "Καλά" 12 1/2 - 15

δ) "Πολύ καλά" 15 1/2 - 18

ε) "Άριστα" 18 1/2 ? 20

 

Χαρακτηρισμός Μαθημάτων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

(Π.Δ. 465/81, Άρθρο 1)

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό, κατατάσσονται σε δυο ομάδες ως εξής :

Μαθήματα Α` ομάδας (Βασικά): α) Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, β) Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, γ) τα Μαθηματικά, δ) τα Θρησκευτικά, ε) η Ιστορία, στ) τα Στοιχεία. Δημοκρατικού Πολιτεύματος, ζ) η Φυσική, η) η Χημεία, θ) η Γεωγραφία - Γεωλογία. ι) η Ανθρωπολογία -- Υγιεινή, ια) η Βιολογία, ιβ) η Ξένη γλώσσα, ιγ) η Πληροφορική (Γ Γυμνασίου)(προσθήκη της Πληροφορικής με το Π.Δ.213/89, άρθρο2,παρ.1)

Μαθήματα Β` ομάδας(μη Βασικά ): α) ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, β) η Φυσική Αγωγή, γ) η Μουσική, δ) τα Καλλιτεχνικά, ε) τα μαθήματα Πληροφορικής και Τεχνολογίας (Α και Β Γυμνασίου) στ) η Οικιακή Οικονομία.

Αξιολόγηση Μαθητών

Π.Δ. 409/1994

Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του
άρθρου 5 παρ. 11, του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 "Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ­σης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167 τ.Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις" ( ΦΕΚ 296 τ.Α').

3. Την υπ' αριθμ.
12/94 γνωμοδότηση του Παιδα­γωγικού Ινστιτούτου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του δια­τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 167 Α') το οποίο προσετέθη στο νόμο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α') βλ. και Π.Ε 403/94).

5. Την υπ' αριθμ. 653/94 γνωμοδότηση του Συμ­βουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης

Παρ. 1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστη­ριότητας σε σχέση με τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει κατ την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επί­τευξης των επιδιωκομένων από το εκπαιδευτικό σύ­στημα σκοπών και ειδικών στόχων.

Παρ. 2. Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδα­γωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολου­θείται η πορεία μάθησης αυτού, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα της και εκτιμώνται, παράλ­ληλα, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται με το έργο του σχο­λείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής - μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχί­ζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξής τους.

Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου, κα­θώς και η συνεχής ενημέρωση
εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.

Παρ. 3. Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή του Γυμνασίου. Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτη­ριστικά του, όπως είναι η προσπάθεία που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που ανα­πτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λει­τουργίας του σχολείου.

Άρθρο 2

Διαδικασία αξιολόγησης

Παρ. 1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από:

α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία

β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)

γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση

δ)τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας

ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες

ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.

Παρ. 2. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους και εναρμονίζονται προς αυτούς.

Παρ. 3. Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προ­γραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δο­κιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα.

Παρ. 4. Κατά τη
διάρκεια του Α' τριμήνου, κάθε μαθη­τής αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας τουλάχιστον συνθετικής δημιουργικής εργασίας σε αντικείμενο της επιλογής του, με την καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι εργασίες, των οποίων τα θέματα καταχωρί­ζονται σε ειδικό βιβλίο, κατατίθενται τον τελευταίο μήνα λειτουργίας του σχολείου και παρουσιάζονται από τους μαθητές στην τάξη ή στα πλαίσια εκδηλώ­σεων της τάξης ή του σχολείου. Θέματα δημιουργι­κών εργασιών μπορούν να αντλούνται όχι μόνο από τα καθημερινά μαθήματα αλλά και από τη σχολική και κοινωνική ζωή. Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη της συνθετικής και δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή, η καλλιέργεια του πνεύματος της αναζήτησης και της έρευνας, η προώθηση των ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του μαθητή και ο εθισμός του στη συστηματική και υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές εργασίες μπορούν να αναλαμβάνουν και μικρές ομάδες μαθητών, ώστε να καλλιεργείται το πνεύμα συνεργασίας και να αναπτύσσεται η συλλογική προσπάθεια. Οι εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και στα διαθέσιμα σ' αυτούς μέσα, ώστε να μπορούν να γίνουν από τους ίδιους, με την καθοδήγηση του διδάσκοντος και χωρίς πρόσθετη ή ειδική βοήθεια. Όποια βοήθεια απαιτείται παρέχεται από το διδάσκοντα μέσα στο ωράριο απασχόλησής του στο σχολείο.

Παρ. 5. Ο κάθε καθηγητής οφείλει, μαζί με τη βαθμολογία που καταθέτει στη διεύθυνση του σχολείου στο τέλος κάθε τριμήνου, να παραδίδει και σημείωμα περιγραφικής αξιολόγησης για κάθε μαθητή σχετικά με την προσπάθεια, το ενδιαφέρον, τις πρωτοβουλίες και τη δραστηριότητά του, καθώς και σχετικά με τις δυνατότητες που απέκτησε στο συγκεκριμένο μάθημα. Για τα μονόωρα μαθήματα το σημείωμα κατατίθεται από το β' τρίμηνο. Οι παρατηρήσεις της περιγραφικής αξιολόγησης στηρίζονται στην καταγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποίησε ο διδάσκων κατά τα αντίστοιχα τρίμηνα. Οι παρατηρήσεις αυτές καταγράφονται και στα ατομικά δελτία των μαθητών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωσχολική χρήση, με σκοπό την ενημέρωση του μαθητών και των γονέων τους καθώς και των Σχολικών Συμβούλων.

Οι λεπτομέρειες, ως προς τη διαδικασία σύνταξης και καταχώρησης των στοιχείων της περιγραφικής αξιολόγησης, θα καθορισθούν με σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Παρ. 6. Κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, για ερευνητικούς λόγους ή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχολικού έργου σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους παιδαγωγικούς λόγους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλα επιστημονικά όργανα του ΥΠΕΠΘ εξεταστικές δοκιμασίες με βάση ειδικά μελετημένα κριτήρια. Τα τελικά αποτελέσματα των κριτηρίων αυτών σε εθνικό, τοπικό ή και σχολικό επίπεδο, ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γνωστοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΠΘ, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στους Σχολικούς Συμβούλους, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπ/σης καθώς και στα σχολεία των περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιμασίες, χωρίς ν' αναφέρονται σ' αυτά οι ατομικές επιδόσεις των μαθητών κάθε σχολείου.

Εξετάσεις Ιουνίου

Π.Δ. 409/1994

Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

Άρθρο 3

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου

Παρ. 1. Τα μαθήματα στα Γυμνάσια λήγουν στις 31 Μαίου κάθε διδακτικού έτους. Όταν η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα, τα μαθήματα λήγουν την αμέσως προηγούμενη Παρασκευή.

Παρ. 2. Τον Ιούνιο, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκτός από τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσική, την Οικιακή Οικονομία, την Τεχνολογία, τα Καλλιτεχνικά και το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Παρ. 3. Όσων μαθημάτων η διδασκαλία λήγει κατά τη διάρκεια του σχολ. έτους η γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση διενεργείται αμέσως μετά τη λήξη της διδασκαλίας τους και σε ημέρα και ώρα που θα ορί­σει ο σύλλογος των διδασκόντων.

Παρ. 4. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα, γνωστοποιείται εγγράφως στο διευθυντή του σχο­λείου, καταχωρίζεται στο βιβλίο ύλης και γνωστο­ποιείται στους μαθητές. Ως εξεταστέα ύλη κατά μάθημα ορίζονται τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν είναι λιγότερα από το μισό της διδακτέας ύλης.

Παρ. 5. Μετά τη λήξη των μαθημάτων καταρτίζεται από το σύλλογο το πρόγραμμα των εξετάσεων και ανακοινώνεται στους μαθητές.

Παρ. 6. Κατά τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, τα θέματα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.

Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης Μαθητή

Π.Δ. 409/1994

Άρθρο 4

Παρ. 1. Ως βαθμός ετησίας επίδοσης μαθητή σε κάθε μάθημα στο οποίο γίνεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, λογίζεται το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει από την άθροιση των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου.

Παρ. 2. Στα μαθήματα, για τα οποία δεν προβλέπεται γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση, ως βαθμός ετησίας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμήνων.

Παρ. 3. Στα μαθήματα που διδάσκονται κατά το ήμισυ του διδακτικού έτους, ως βαθμός ετήσιας επίδοσης λογίζεται το 1/3 του αθροίσματος των δύο τριμη­νιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετά­σεων.

Παρ. 4. Ως βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που έχουν κλάδους λογίζεται ο Μέσος όρος των τελικών βαθμών κατά κλάδο, οι οποίοι εξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την §1 αυτού του Άρθρου.

 

Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών

 

Π.Δ. 182/1984

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 465/81 (ΦΕΚ 129/15.5.81 τ. Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών

Παρ. 1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).
β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Β ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δυο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).
γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της Α ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α ομάδας τουλάχιστον δεκατρία (13).
δ. `Οταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας. .

Η εγκύκλιος Γ2/1293/2-5-84/ΥΠΕΠΘ, αναφέρει σχετικά:

Παρ.2. Σχετικά επισημαίνουμε το εδάφιο γ του Αρθρου 1 " όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α` ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και της Α` ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13)". Όπως διατυπώνεται η πρόταση προκύπτει ότι δεν απαιτείται, όπως μέχρι σήμερα, το πλήρες δεκατρία. Επομένως όταν το άθροισμα όλων των μαθημάτων της Α` ομάδας διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίδει μέσο όρο 12,5 ή και μεγαλύτερο, τότε ο μαθητής προάγεται.

Παρ. 2. Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Παρ. 3.Ο μαθητής, που δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος,δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη, με τη επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Π.Δ/τος 465/1981.

Παρ. 4. Παραπομπή, με οποιαδήποτε μορφή των αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου των μαθητών σε δευτεροβάθμια κρίση, δεν επιτρέπεται.

Παρ. 5. Η παραπεμπτική ή απολυτήρια εξέταση μαθητών σε μαθήματα της Β ομάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δυο καθηγητών, από τους οποίους ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το μάθημα ή της ειδικότητος του εξεταζόμενου μαθήματος, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης του πρώτου και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας υπό την προεδρεία του Δ/ντή του Σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή.

Παρ. 6. Κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος παραπεμπτικής εξέτασης, νέα παραπομπή δεν επιτρέπεται με παράλληλη τήρηση των διατάξεων της παραγράφου ή του άρθρου 12 του Π.Δ/τος 465/81.

 

Π.Δ. 447/1993

Παρ. 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 429/91 συμπληρώνεται ως εξής:

"Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών και των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στο κλάδο του μαθήματος στον οποίον υστέρησε.

Προαγωγή Απόλυση Μωαμεθανών Μαθητών

Π.Δ. 264/1976

Αρθρο 5

Οι Μωαμεθανοί το Θρήσκευμα Έλληνες μαθηταί των Ελληνικών Γυμνασίων προάγονται από τάξεως εις τάξιν ή απολύονται του Γυμνασίου, εφ` όσον εις έκαστον των μαθημάτων των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών έχουν βαθμόν τουλάχιστον 8 , εις έκαστον δε των λοιπών μαθημάτων βαθμόν τουλάχιστον 10 και γενικόν μέσον όρον βαθμολογίας τουλάχιστον πλήρες 10.

End FAQ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης του σχολείου αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία εσωτερικές τηλεφωνικές γραμμές και σε περίπτωση που καλείτε και η γραμμή είναι απασχολημένη αυτό δεν ακούγεται σε εσάς. Ακούγεται σαν κανονική κλήση. Οπότε μπορείτε να προσπαθήσετε ξανά ή να επικοινωνήσετε με email. Επειπλέον σας ενημερώνουμε ότι το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί σε ανοιχτή ακρόαση λόγω κορονοϊού.

Ευχαριστούμε

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Επισκεφτείτε την σελίδα του συλλόγου:
https://www.facebook.com/1gymkomotparents

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ-95.8 FM

Η Ραδιοφωνική μας Ομάδα
στους 95.8 FM

Ακούστε την Ραδιοφωνική μας Ομάδα στους 95.8 στα FM.

soccer

Αθλητική Εκπομπή.
Κάθε Παρασκευή 20:00-21:00

radio Κοντά στους Νέους.
Κάθε Τετάρτη 20:00-21:00

Νεανική Επιχειρηματικότητα

        
Εκπαιδευτικά προγράμματα 
νεανικής επιχειρηματικότητας 
στο 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

logoypepth

logosch

logodigitalschool

logoe-yliko2

BLOG ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Ομάδα Ρομποτικής

logoroboΕνημερωθείτε για τις δραστηριότητες της ομάδας Ρομποτικής του σχολείου μας και παρακολουθήστε την εργασία των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτή.

Blog:
http://1gymkomotrobotics.wordpress.com/ 

Σελίδα Facebook:
https://www.facebook.com/robotrainers

 

  

gymbanner

 oldnetΟ παλιός δικτυακός μας τόπος ΕΔΩ

ΣΥΝΔΕΣΗ